Aydınlatma Metni

Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak ve aşağıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verileriniz müşteri kaydı oluşturulması ve bu kapsamda; ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla işlenecektir.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. , kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye, “www.anadoluakaryakit.com.tr/privacy/b2b-notice.html” adresinde yer alan kurumsaldan (“Kurumsal”) ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından toplanan kişisel veriler, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, satış süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve tamamlanması, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; “https://www.anadoluakaryakit.com.tr/privacy/b2b-notice.html” internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Gizlilik Bildirimi sekmesinde yer alan açıklamalardan ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, iştiraklerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde http://www.anadoluakaryakit.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurt dışında işlenebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkimiz çerçevesinde farklı kanallar aracılığıyla sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Yukarıdaki hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. İnternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “https://www.anadoluakaryakit.com.tr/privacy.html” den ulaşabileceğiniz Anadolu Akaryakıt ve Ticaret Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Tanıtım Kataloğu

İletişim